PRIVACY POLICY

Nieuwe Patronen, gevestigd in Nijmegen, hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze klanten. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om de privacy van onze klanten te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Nieuwe Patronen houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Om uitdrukkelijk toestemming zullen vragen als wij deze nodig hebben voor verwerking van de persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. (Administratie en internetomgeving)
 • Op de hoogte zijn van de rechten van de klanten, deze respecteren en wij onze klanten hierop wijzen.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van onze klanten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
 • Het uitvoering geven aan een opdracht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Nieuwe Patronen de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Betalingsgegevens.
 • Gegevens t.b.v. intake.
 • Naam van de werkgever mits de aanmelding via de werkgever is gelopen.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.
Wij geven uitsluitend persoonsgegevens aan andere partijen waarmee een gebruikersovereenkomst is gesloten.
Wanneer de werkgever opdrachtgever is, laten we de terugkoppeling van trajecten (met persoonsgegevens) bij de deelnemer.

Wij bewaren de gegevens voor zover noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor we de persoonsgegevens verwerken tot uiterlijk 24 maanden na beëindiging van onze dienstverlening.

RECHTEN OMTRENT PERSOONSGEGEVENS

Klanten hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van de klant ontvangen hebben. Tevens kan de klant bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft de klant het recht om de door hem verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan hemzelf of in opdracht van de klant aan een andere partij.

BEVEILIGING

Nieuwe Patronen neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

KLACHTEN EN GEDRAGSCODE

Wanneer klanten tevreden zijn over de dienstverlening dan horen we dat graag.
Wanneer klanten niet tevreden zijn, willen we er in overleg graag samen uitkomen. Nieuwe Patronen werkt op basis van de NOLOC Gedragscode waarin zaken als integriteit, vertrouwelijkheid en professionaliteit in de houding en het gedrag van loopbaanprofessionals en jobcoaches zijn geëxpliciteerd. Hiervoor vindt één maal per 3 jaar een accreditatie plaats. Onverhoopte klachten kunnen aanhangig worden gemaakt door middel van de specifieke klachtenprocedures van de beroepsorganisatie NOLOC waarbij Ingrid Scheurink is aangesloten.